Szkoła Podstawowa im. Ziemi Krajeńskiej w Samsiecznie

 

Nawigacja

Ocenianie

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. 18.06.2015 r. poz. 843)

Obowiązujące od: 1.09.2015r.

§ 39

1. Celem oceniania wewnątrzszkolnego jest:

1.1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz zachowaniu i postępach w tym zakresie.

1.2. Pomoc i motywowanie ucznia do samodzielnego planowania swojego rozwoju oraz do dalszej pracy;

1.3. Dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, zachowaniu, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia;

1.4.Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej;

1.5. Motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu.

1.6. Wspieranie harmonijnego rozwoju uczniów w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania.

 

2. W zakresie motywowania uczniów oraz wspomagania w samodzielnym planowaniu własnego rozwoju wykorzystuje się następujące metody i formy:

2.1. Kierowanie komunikatów dowartościowujących oraz wspierających pracę uczniów.

2.2. Stosowanie nagród w formie ustalonych symboli.

2.3. Stosowanie pochwały, wzbudzanie poczucia własnej wartości.

2.4. Nagradzanie grupy jako całości.

2.5. Nagrody, pochwały udzielane podczas spotkań z uczniami i rodzicami organizowanych w trakcie oraz na zakończenie roku szkolnego.

2.6. Eksponowanie w gablotach na holach szkolnych uczniów osiągających najwyższe wyniki w nauce, konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

2.7. Zachęcanie do udziału w konkursach.

2.8. Zamieszczanie informacji o sukcesach uczniów na stronie internetowej szkoły i w prasie.

2.9. Popularyzowanie aktywnego udziału uczniów w życiu szkoły.

2.10. Organizowanie różnorodnych form zajęć realizujących potrzeby i zainteresowania uczniów.

3. W zakresie nauczania ocenia się:

3.1. Poprawne i swobodne wypowiadanie się, pisanie i czytanie ze zrozumieniem.

3.2. Znajomość wymaganych pojęć i zdobytej wiedzy na poziomie sprecyzowanych wymagań.

3.3. Rozumienie przekazanych treści.

3.4. Dostrzeganie różnego rodzaju związków i zależności zgodnie z Przedmiotowymi Zasadami Oceniania.

3.5.Systematyczność i wkład pracy ucznia.

4. W zakresie kształcenia umiejętności ocenia się:

4.1. Umiejętność odpowiedzialnego planowania i organizowania własnej nauki, zdolność samooceny.

4.2. Poprawne posługiwanie się językiem ojczystym w celu prezentacji własnego punktu widzenia i porozumiewania się w różnych sytuacjach.

4.3. Współdziałanie w zespole.

4.4.Stosowanie w praktyce zdobytej wiedzy.

4.5.Poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł.

4.6.Rozwijanie osobistych zainteresowań.

5. W zakresie pracy wychowawczej Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania  opierają się na celach i zadaniach Programu Wychowawczego Szkoły  oraz podstawie programowej.

Oceniamy:

-akcentując pozytywy;

-obiektywnie;

-systematycznie;

-uwzględniając poziom zaawansowania w nauce języka obcego;

-uwzględniając udział ucznia w lekcjach wychowania fizycznego i zajęciach pozalekcyjnych.

 

6. Nauczyciele przedmiotów tworzą Przedmiotowe Zasady Oceniania zawierające:

-przedmiot, klasę, imię i nazwisko nauczyciela;

-wymagania edukacyjne, szczegółowe cele;

-sposoby sprawdzania prac;

-zasady wglądu rodziców i uczniów w pisemne prace kontrolne;

-zasady podsumowania osiągnięć edukacyjnych ucznia w roku szkolnym i ustalenia oceny klasyfikacyjnej śródrocznej i rocznej;

-sposób uzasadniania ustalonych ocen, gdy z takim wnioskiem wystąpi uczeń bądź jego rodzice.

§ 40

1. W naszej szkole oceniają: nauczyciele, wychowawcy, pedagog, dyrektor i uczniowie – każdego dnia.

2. Uczeń oceniany jest:

a)na bieżąco, podczas lekcji;

b)na końcu każdego etapu kształcenia – test w klasie III, sprawdzian zewnętrzny w klasie VI;

c)po zakończeniu działu programowego;

d)na koniec semestru i roku szkolnego – ocena śródroczna, roczna i końcowa.

3. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

4. Metody i narzędzia sprawdzania i oceniania:

a) ustne odpowiedzi na lekcji; recytacje;

b) testy;

c) prace klasowe;

d) kartkówki;

e) prace domowe;

f) sprawdziany pisemne;

g) dyktanda;

h) sprawdziany praktyczne (np. zajęcia techniczne, zajęcia komputerowe, wychowanie fizyczne);

i) postawa na lekcji, aktywność ucznia;

j) prace pozalekcyjne (konkursy, prace wykonywane w ramach kół zainteresowań).

k) praca samodzielna na lekcji;

l) indywidualne lub zespołowe opracowania i prezentacje;

5. Częstotliwość oceniania jest uzależniona od specyfiki przedmiotu: w klasach IV-VI  uczeń powinien być oceniany nie rzadziej niż:

a) 10 razy na semestr – j. polski, matematyka;

b) 8 razy na semestr – wychowanie fizyczne;

c) 6 razy na semestr – język obcy, przyroda;

d) 5 razy na semestr –  historia i wiedza o społeczeństwie, zajęcia komputerowe, zajęcia techniczne,  religia,  – jeżeli są co najmniej 2 godziny lekcyjne w tygodniu;

e) 4 razy na semestr, a w szczególnych przypadkach nie mniej niż 3 razy (3 oceny), jeżeli jest 1 godzina lekcyjna w tygodniu – niska frekwencja ucznia, mniejsza liczba godzin niż przewidywano.

6. W semestrze nauczyciel powinien przeprowadzić co najmniej jeden sprawdzian pisemny z zakresu przekraczającego trzy jednostki lekcyjne i ocenić co najmniej jedną odpowiedź ustną.

7. Sprawdzian pisemny jako jedna z form oceniania:

a) powinien być zapowiedziany co najmniej na tydzień przed terminem i potwierdzony wpisem w dzienniku lekcyjnym;

b) sprawdzian powinien być sprawdzony, oceniony i omówiony przez nauczyciela w terminie 7 dni od jego przeprowadzenia, a testy i prace klasowe w ciągu 14 dni;

c) przy ocenianiu testów, prac klasowych, sprawdzianów w klasach IV-VI obowiązuje skala procentowa znajdująca się w PZO;

d) w ciągu tygodnia może być jedna całogodzinna praca klasowa i 2 sprawdziany. Zakres i termin pracy klasowej i sprawdzianu musi być zapowiedziany uczniom tydzień wcześniej i odnotowany w dzienniku lekcyjnym

e) w ciągu dnia może być tylko jeden sprawdzian lub praca klasowa.

f) jeżeli na prośbę uczniów nastąpi przełożenie sprawdzianu lub pracy klasowej, to kolejny termin ustala nauczyciel, niezależnie od punktów: 5 i 6.

8. Uczeń ma możliwość zgłoszenia na początku zajęć nieprzygotowanie do lekcji lub brak zadania domowego. Limit nieprzygotowań określa nauczyciel przedmiotu w PZO.

9. Sprawdzian pisemny (pisemna praca kontrolna) jest obowiązkowy. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może go napisać w wyznaczonym terminie, powinien to uczynić w ciągu dwóch tygodni od powrotu do Szkoły.

10. Uczeń ma prawo poprawić każdą ocenę pozytywną i obowiązek poprawy oceny niedostatecznej.

11. Uczeń ma prawo poprawić ocenę z pracy pisemnej jeden raz w przeciągu dwóch tygodni od daty otrzymania pierwszej oceny w terminie i formie ustalonej przez nauczyciela.

12. Uczeń może również poprawić oceny sprawdzające umiejętności praktyczne z takich przedmiotów jak: wychowanie fizyczne, zajęcia komputerowe, zajęcia techniczne, muzyka, plastyka jeden raz w terminie ustalonym przez nauczyciela przedmiotu.

13. Ocenę z pracy poprawkowej wpisuje się do dziennika i w ocenianiu uwzględnia się obie oceny.

14. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy – ściąganie, spisywanie, plagiat itd., uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, a o prawie do poprawy oceny decyduje nauczyciel.

15. Jeżeli uczeń nie pisał sprawdzianu z powodu nieobecności, nauczyciel może wymagać zaliczenia materiału obejmującego zakres sprawdzianu na najbliższych zajęciach, na których uczeń jest obecny lub w innym ustalonym terminie.

16. Nauczyciele przekazują uczniom informację zwrotną dotyczącą mocnych i słabych stron jego pracy poprzez:

a) Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie;

b) Udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazywanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;

c) Udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;

d) Motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

e) Dostarczanie rodzicom  informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

17. Sprawdzone i ocenione prace pisemne ucznia (testy, sprawdziany, prace klasowe, prace redakcyjne, dyktanda, prace semestralne) są udostępniane uczniowi i jego rodzicom według następujących zasad:

a) Uczeń otrzymuje pracę w klasie do  wglądu i poprawy w celu zapoznania się, co wykonał dobrze, a co musi jeszcze poprawić; wykonuje poprawę błędów na lekcji.

b) Wszystkie w/w prace pisemne ucznia są przechowywane przez nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne do końca danego roku szkolnego, tj. do 31 sierpnia;

c) Oryginały prac pisemnych są udostępnione do wglądu rodzicom (opiekunom prawnym) ucznia  podczas zebrań rodziców;

d) Prace udostępnia wychowawca lub nauczyciel, który tę pracę oceniał;

e) Na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę pracy powinien ją uzasadnić; uzasadnienie może mieć formę ustną lub – jeśli tak ustalono we wniosku – pisemną (w tym przypadku wniosek również powinien mieć formę pisemną).

§ 41

1. Dla wszystkich rodzajów oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów klas IV – VI   (ocenianie bieżące, śródroczne, roczne, końcowe oraz ocenianie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych) przyjmuje się następującą skalę ocen:

a)stopień celujący (w skrócie cel; cyfrowo: 6);

b)stopień bardzo dobry (w skrócie bdb; cyfrowo: 5);

c)stopień dobry (w skrócie db; cyfrowo: 4);

d)stopień dostateczny (w skrócie dst; cyfrowo: 3)

e)stopień dopuszczający (w skrócie dop; cyfrowo: 2);

f)stopień niedostateczny (w skrócie ndst; cyfrowo: 1);

g)pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach od dopuszczającego do celującego.

h)negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu niedostatecznym.

2. Wymagania na poszczególne oceny:

a) Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności wynikających z wymagań edukacyjnych danych zajęć;

b) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań w danych sytuacjach;

c) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który nie opanował pełnego zakresu wiedzy i umiejętności określonego wymaganiami edukacyjnymi, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania podstawowe;

d) Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował wiedzę i umiejętności na poziomie nie przekraczającym wymagań podstawowych;

e) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu wiedzy i umiejętności na poziomie wymagań podstawowych, ale braki te nie przekreślają możliwości ich nabycia w trakcie dalszej nauki;

f) Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował wiedzy i umiejętności na poziomie wymagań koniecznych, a braki te uniemożliwiają mu dalszą edukację.

3. Dopuszcza się + i – w ocenach cząstkowych lub przy ocenie semestralnej.

4. Ocenianie śródroczne i roczne zarówno osiągnięć edukacyjnych jak i zachowania uczniów w pierwszym etapie edukacyjnym (klasy I – III) ma charakter opisowy.

5. Oceny bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

6. Dopuszczalne jest stosowanie w dziennikach lekcyjnych umownych znaków nie będących ocenami, a informujących nauczyciela o postępach w nauce.

7. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, muzyki, plastyki  nauczyciel w szczególności bierze pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, systematycznego udziału w tych zajęciach oraz aktywności ucznia.

8. Dyrektor ma możliwość zwolnienia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanych przez lekarza na czas określony w tej opinii.

9. Dyrektor zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii. W tym przypadku uczeń nie uczęszcza na zajęcia wychowania fizycznego i przez okres zwolnienia nie jest z nich oceniany.

10. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony”, „zwolniona”.

11. Dyrektor, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub autyzmem z nauki drugiego języka obcego.

12. Dyrektor może zwolnić ucznia, o którym mowa w ust. 8 posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania z nauki drugiego języka obcego na podstawie tego orzeczenia.

13. Nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych są zobowiązani dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o potrzebie indywidualnego nauczania, posiadającego opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej o specjalnych trudnościach w uczeniu się bądź objętego pomocą psychologiczno – pedagogiczną.

14. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klas I-III, na wniosek wychowawcy klasy po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy.

15. W przypadku, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej rocznej i końcowych ocen klasyfikacyjnych ucznia wlicza się ocenę ustaloną jako średnia ocen z odpowiednio rocznych i końcowych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć.

16. Uczeń kończy Szkołę z wyróżnieniem jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

17. Ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami.

18. O ukończeniu przez ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym klasy programowo najwyższej postanawia Rada Pedagogiczna w porozumieniu z rodzicami uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia.

19. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”, „nieklasyfikowana”.

20. Uczeń kończy Szkołę jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej oraz przystąpił odpowiednio do sprawdzianu lub egzaminu.

21. System ustalania ocen śródrocznych i rocznych z ocen cząstkowych uwzględnia:

i)udział w rozmaitych formach sprawdzianów wiedzy i umiejętności;

j)inne formy aktywności w klasie w ramach pracy domowej i na forum społeczności szkolnej.

22. Ocenianie wiedzy i umiejętności uczniów powinno być systematyczne, jawne, obiektywne z uwzględnieniem różnorodnych form aktywności uczniów. Przedmiotowe kryteria ocen, ich formy i sposoby ustalają właściwe zespoły przedmiotowe lub nauczyciele przedmiotów.

23. Oceny szkolne wystawione przez nauczycieli są jawne także dla rodziców uczniów.

24. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w Przedmiotowych Zasadach Oceniania.

25. Wyniki oceniania komunikowane są:

25.1. Uczniom na bieżąco;

 25.2.  Rodzicom podczas zebrań według harmonogramu pracy szkoły;

25.3. Rodzicom podczas spotkań indywidualnych, na bieżąco.

25.4.   Radzie Pedagogicznej na posiedzeniu klasyfikacyjnym

25.5 Miesiąc przed końcowym (semestralnym) klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele przedmiotów zobowiązani są poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych ocenach niedostatecznych. Zapis taki powinien być wpisany do zeszytu korespondencji z rodzicami i musi być potwierdzony podpisem rodzica lub prawnego opiekuna;

25.6.  Tydzień przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej nauczyciele informują uczniów i ich rodziców o przewidywanych dla nich ocenach z poszczególnych przedmiotów. Czynią to zapisując ocenę w zbiorczej tabeli, którą uczeń wkleja do zeszytu korespondencji. Wychowawca zobowiązany jest do kontroli podpisu rodzica pod w/wym. zapisami.

§ 42

OCENA ZACHOWANIA

1. Ocena  zachowania jest wystawiana na zakończenie pierwszego semestru (w styczniu) oraz na zakończenie roku szkolnego (w czerwcu).

2. Wychowawca jest zobowiązany do wystawienia oceny zachowania (śródrocznej, rocznej i końcowej) na tydzień przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej i poinformowania pisemnego uczniów i ich rodziców o przewidywanej ocenie.

3. Śródroczna i roczna ocena zachowania uwzględnia w szczególności:

a)wywiązywanie się z obowiązków ucznia, kontraktów;

b)postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

c)dbałość o honor i tradycje szkoły;

d)dbałość o piękno mowy ojczystej;

e)dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

f)godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

g)okazywanie szacunku innym osobom;

4. Nagany Dyrektora Szkoły skutkują obniżeniem śródrocznej (rocznej) oceny zachowania.

5. Oceny zachowania klasyfikacyjne: śródroczne, roczne i końcowe   w klasach I - VI wystawia się wg następującej skali:

a) wzorowe w skrócie: wz;

b) bardzo dobre w skrócie: bdb;

c) dobre w skrócie: db;

d) poprawne w skrócie: pop;

e) nieodpowiednie w skrócie: ndp;

f) naganne w skrócie: nag;

6. Śródroczne, roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

7. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej z zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

8. Zasady oceniania zachowania:

a) wyjściową oceną z zachowania jest ocena dobra;

b) wyjściową oceną na drugi okres jest ocena z pierwszego semestru;

c) ocena z drugiego okresu jest jednocześnie oceną roczną;

d) bieżące ocenianie uczniów klas I-VI prowadzi się używając indywidualnych „Kart punktowej oceny zachowania ucznia” (TABELA nr 1 - załącznik nr 7 do statutu),

9. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary:

9.1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

9.2. Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

9.3. Dbałość o honor i tradycję szkoły;

9.4. Dbałość o piękno mowy ojczystej;

9.5. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

9.6. Godne, kulturalne zachowywanie się w szkole i poza nią;

9.7. Okazywanie szacunku innym osobom.

10. Ocena z zachowania jest jawna.

11. W klasach od I do VI roczną ocenę z zachowania ustala się według następującej skali:

 

ocena zachowania

skala punktowa

wzorowe

201 i więcej punktów

bardzo dobre

151 – 200 punktów

dobre

101 – 150  punktów

poprawne

51 – 100 punktów

nieodpowiednie

1 – 50 punktów

naganne

 0 i mniej

 

12. Tryb i zasady ustalania oceny zachowania są następujące:

a) Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy na podstawie:

a) swoich obserwacji ;

b) samooceny uczniów;

c) oceny ucznia dokonanej przez klasę;

d) oceny nauczycieli uczących w tej klasie oraz innych nauczycieli i pracowników szkoły zebranych w punktowej karcie oceny zachowania założonej przez wychowawcę i znajdującej się w dzienniku każdej klasy.

e) na ocenę z zachowania nie mają wpływu oceny cząstkowe i końcowe uzyskane z poszczególnych przedmiotów,

f) uczeń jest informowany o przewidywanej ocenie z zachowania na tydzień przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej równocześnie z ocenami przedmiotowymi, z zastosowaniem jej zmiany w szczególnych  przypadkach,

g) na miesiąc przed konferencją klasyfikacyjną Rady Pedagogicznej wychowawca klasy zobowiązany jest powiadomić ucznia o zagrażającej ocenie nagannej, a jego rodzice powinni być o tym fakcie poinformowani w sposób pisemny,

h) ocena naganna może być wystawiona również pomimo braku w/w informacji o zagrożeniu, jeżeli w okresie miesiąca przed klasyfikacją uczeń w sposób drastyczny naruszy obowiązki (dokona czynu kwalifikującego go do oceny najniższej) lub zostanie ujawnione wcześniejsze, nieznane, naganne postępowanie; o fakcie obniżenia oceny do stopnia nagannego poinformowani zostaną rodzice z chwilą ujawnienia owego postępowania,

i) ocena z zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.

13. Ustala się następujący tryb odwoławczy od oceny zachowania:

a)uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania oceny,

b)zastrzeżenia co do procedury ustalenia oceny zachowania ucznia muszą być zgłoszone w formie pisemnej w terminie 7 dni od zakończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, ze szczegółowym sformułowaniem zgłaszanych zastrzeżeń,

c)w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji,

d)w skład komisji wchodzą: dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji, wychowawca klasy, wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, pedagog, przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, przedstawiciel Rady Rodziców,

e)ustalona przez komisję ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej,

f)ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona przez komisję jest ostateczna.

14. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

15. Ocena zachowania wystawiona przez wychowawcę jest ostateczna, jeżeli została ustalona zgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

16. Ocena z zachowania nie ma wpływa na:

a) oceny z zajęć edukacyjnych;

b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie Szkoły.

§ 43

1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry.

2. O wymaganiach i sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych informują na początku roku szkolnego:

a)uczniów – nauczyciele poszczególnych przedmiotów;

b)rodziców – wychowawcy klas.

3. O zasadach i kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, informują na początku roku szkolnego uczniów i rodziców – wychowawcy klas.

4. O osiągnięciach edukacyjnych i zachowaniu uczniów rodzice powiadamiani są:

c)na zebraniach wychowawców z rodzicami;

d)w trakcie rozmów indywidualnych;

5. Sposoby korygowania niepowodzeń uczniów, w tym uczniów z niedostateczną oceną śródroczną:

a) diagnoza wychowawcy i nauczyciela przedmiotu;

b) pomoc indywidualna nauczyciela;

c) pomoc koleżeńska;

d) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze;

e) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;

f) współpraca z pedagogiem, psychologiem i logopedą;

g) współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

6. Na tydzień przed klasyfikacyjnym zebraniem śródrocznym i rocznym Rady Pedagogicznej, nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują pisemnie uczniów i ich rodziców o przewidywanych dla nich ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i ocenie zachowania.

§ 44

TRYB, FORMA I TERMIN PRZEPROWADZENIA EGZAMINU SPRAWDZAJĄCEGO

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

2. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone na piśmie do Dyrektora szkoły w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

3. W przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń ucznia lub jego rodziców w przedmiocie:

a)oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych Dyrektor powołuje komisję do przeprowadzenia sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia w składzie: Dyrektor Szkoły jako przewodniczący komisji, nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne lub pokrewnego przedmiotu, wychowawca lub pedagog;

b)rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania Dyrektor powołuje komisję do ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów w składzie Dyrektor Szkoły  jako przewodniczący komisji, wychowawca klasy, wskazany przez Dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, pedagog, przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego i przedstawiciel Rady Rodziców.

4. Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.

5. Nauczyciel przedmiotu przygotowuje zestaw pytań do części ustnej i pisemnej wraz z punktacją.

6. Komisja ustala ocenę roczną klasyfikacyjną z zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

7. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

8. Aby uzyskać ocenę, o którą się ubiega, uczeń powinien zdobyć w sumie 80% możliwych do uzyskania punktów z obu części sprawdzianu.

9. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający:

a) w przypadku rocznej semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

- skład komisji;

- termin sprawdzianu;

- pytania egzaminacyjne wraz z punktacją;

   - wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.

b) w przypadku rocznej klasyfikacyjnej oceny z zachowania:

- skład komisji;

- termin posiedzenia komisji;

- wynik głosowania;

- ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

c) Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

d) W usprawiedliwionych przypadkach Dyrektor Szkoły może przesunąć termin sprawdzianu.

 § 45

TRYB, FORMA I TERMIN PRZEPROWADZENIA EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, gdy brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieobecności usprawiedliwionej ma prawo zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą Rady Pedagogicznej. Wniosek składa uczeń lub jego rodzice. Uczeń nieklasyfikowany w ramach klasyfikacji rocznej, gdy nie przystąpi do egzaminu klasyfikacyjnego, nie otrzymuje promocji do następnej klasy.

4. Termin egzaminu klasyfikacyjnego jest uzgadniany z uczniem i jego rodzicami.

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.

7. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2 i 3 przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez Dyrektora Szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. Protokół z tego egzaminu zawiera: imiona i nazwiska nauczycieli, termin egzaminu, zadania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz uzyskane oceny.

8. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą w skład której wchodzą: Dyrektor Szkoły jako przewodniczący komisji, nauczyciel obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy. W protokole zamieszcza się następujące dane: nazwisko i imię ucznia, klasę do której uczeń uczęszcza, termin egzaminu klasyfikacyjnego, nazwę przedmiotu objętego egzaminem, zadania (ćwiczenia egzaminacyjne), wyniki egzaminu oraz uzyskane oceny, skład komisji egzaminacyjnej, podpisy członków komisji.

9. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

10. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze obserwatorów rodzice ucznia.

11. Egzamin klasyfikacyjny z:

a) wychowania fizycznego ma formę zajęć praktycznych;

b) plastyki, muzyki,  zajęć technicznych,  zajęć komputerowych ma formę ustną i formę zadań praktycznych;

c) pozostałych zajęć edukacyjnych ma formę ustną i pisemną.

12. Pytania egzaminacyjne ustala egzaminator. Stopień trudności pytań powinien być różny i odpowiadać kryteriom ocen zawartych w Przedmiotowych Zasadach Oceniania.

13. Egzaminowany uczeń otrzymuje oceny cząstkowe z części pisemnej i ustnej oraz ocenę klasyfikacyjną roczną.

14. Na podstawie przeprowadzonego egzaminu ustala się uczniowi roczną ocenę klasyfikacyjną.

15. Ocena niedostateczna wystawiona uczniowi na egzaminie klasyfikacyjnym w ramach klasyfikacji rocznej może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

16. Nieklasyfikowanie ucznia w ramach klasyfikacji śródrocznej nie stanowi przeszkody w kontynuowaniu przez niego nauki w następnym okresie.

17. Protokół egzaminu klasyfikacyjnego jest dołączany do arkusza ocen ucznia.

§ 46

TRYB, FORMA I TERMIN PRZEPROWADZENIA

EGZAMINU POPRAWKOWEGO

1. Począwszy od klasy IV Szkoły, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć. Wniosek o egzamin składa rodzic (opiekun prawny) lub uczeń do Dyrektora Szkoły w terminie do 3 dni po radzie klasyfikacyjnej.

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej (trwa 45 minut) oraz ustnej (15 minut), z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki,  zajęć technicznych, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład komisji wchodzą:

a) Dyrektor Szkoły  jako przewodniczący komisji;

b) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne -jako egzaminujący;

a)nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

5. Pytania egzaminacyjne obejmują zakres materiału z całego roku przewidziany na ocenę dopuszczającą. Egzamin zalicza uczeń, który uzyskał w sumie 75% punktów z części pisemnej i ustnej.

6. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt b) może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie w uzasadnionych przypadkach. W takiej sytuacji Dyrektor Szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły.

7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.

8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września.

9. Uczeń, który zdał egzamin poprawkowy otrzymuje ocenę końcową dopuszczającą. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.

10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem nauczania i są realizowane w klasie programowo wyższej.

§ 48

SPRAWDZIAN NA ZAKOŃCZENIE VI KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

1. W klasie VI jest przeprowadzany sprawdzian poziomu opanowania umiejętności, ustalonych w standardach wymagań, będących podstawą przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.

2. Sprawdzian przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

3. Wynik sprawdzianu nie ma wpływu na ukończenie szkoły przez ucznia.

4.Szkoła może przeprowadzić próbną diagnozę sprawdzianu.

5. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, a ponadto przystąpił do sprawdzianu po klasie VI.

6. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w nauce mają prawo przystąpić do sprawdzianu w formie dostosowanej do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

7. Jeżeli uczeń ma orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, może również przystąpić do sprawdzianu dostosowanego do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych na podstawie tego orzeczenia.

8. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, powinna być wydana nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian, a nie wcześniej niż po ukończeniu III klasy szkoły podstawowej.

9. Opinię powyższą rodzice (prawni opiekunowie) ucznia przedkładają dyrektorowi szkoły w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian.

10. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza mogą przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie odpowiedniej ze względu na ich stan zdrowia.

11. Uczniowie z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępują do sprawdzianu.

12. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu grupy przedmiotu objętych sprawdzianem są zwolnieni ze sprawdzianu na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata lub finalisty, które przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego. Zwolnienie ze sprawdzianu jest równoznaczne z uzyskaniem ze sprawdzianu najwyższego wyniku.

13. Sprawdzian trwa: część pierwsza 80 minut, część druga 45 minut, a dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce czas każdej części może być przedłużony, na pisemny wniosek rodziców ucznia.

14. W czasie trwania sprawdzianu uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań ani ich nie komentuje. Do sali, w której organizuje się sprawdzian, nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani z nich korzystać w tej sali.

15. Wynik sprawdzianu ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.

16. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia lub jeżeli uczeń zakłóca prawidłowy przebieg sprawdzianu, utrudniając pracę pozostałym uczniom, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa jego sprawdzian i go unieważnia

17. Informacje o przerwaniu i unieważnieniu sprawdzianu tego ucznia umieszcza się w protokole z przebiegu sprawdzianu.

18. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu w ustalonym terminie albo przerwał sprawdzian, przystępuje do sprawdzianu w dodatkowym terminie, ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

19. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie do 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej oraz przystępuje do sprawdzianu w następnym roku.

20. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.

21. Na wniosek pełnoletniego ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

22. Zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom (prawym opiekunom).