Szkoła Podstawowa im. Ziemi Krajeńskiej w Samsiecznie

 

Nawigacja

Ocenianie

PZO - J.POLSKI

Język polski - klasy IV – VI  - lata szkolne 2015 - 2018 

Nauczyciel przedmiotu – mgr Teresa Szmelter – Woźniak

 

I. Podstawy prawne

1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 07.09.1991 r. ze zmianami wynikającymi z ustawy z

19.03.2009 r.

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. (Dz. U. 2012 poz. 977).

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. 18.06.2015 r. poz. 843)

4.Program nauczania języka polskiego dla drugiego etapu edukacyjnego (klasy IV – VI szkoły podstawowej) „Między nami” A. Murdzek, A. Łuczak.

6.Wewnątrzszkolne zasady  oceniania uczniów (Statut SP Samsieczno).

 

II. Cele oceniania

1.Informowanie ucznia o postępach w zakresie wymaganych umiejętności i wiadomości.

2. Informowanie rodziców o efektywności procesu nauczania (opisywanie rozwoju

 i postępów uczniów).

3.Rozwijanie samooceny i samoświadomości w zakresie osiągnięć z języka polskiego.

4.Pomoc w planowaniu własnego uczenia się.

5.Pogłębianie zainteresowań polonistycznych.

6.Motywowanie ucznia do dalszej pracy.

Ocenianie bieżące z języka polskiego ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

 

III. Obszary aktywności podlegające ocenianiu

1.Mówienie (wypowiedzi dotyczące rozmaitych tekstów, inne wypowiedzi, recytacje).

2.Pisanie (prace domowe, prace klasowe, kartkówki, sprawdziany, dyktanda, prowadzenie zeszytu).

3.Czytanie (czytanie bez przygotowania, z przygotowaniem, w zakresie rozumienia,

jak i techniki czytania), znajomość czytanych lektur.

4.Nauka o języku (odpowiedzi, kartkówki, sprawdziany).

5. Aktywność i praca na lekcjach (system plusowy i in.).

6. Praca w grupie.

7.Projekty.

8. Praca samodzielna.

9. Zaangażowanie i zainteresowanie przedmiotem.

10. Sumienność.

IV. Kryteria oceniania: zgodnie z WZO

(stosowanie wiadomości w typowych i nowych sytuacjach, umiejętność interpretacji

i uzasadniania, umiejętność pracy samodzielnej, znajomość faktów i pojęć, umiejętność pracy

w grupie, umiejętność samooceny, stosowanie języka przedmiotu, wytrwałość, tempo

przyswajania wiedzy, postawa, niezależność) Załącznik nr 1.

V. Narzędzia i formy oceny

1. Wypowiedzi pisemne:

-prace klasowe,

-sprawdziany,

-kartkówki,

-testy,

-prace domowe,

-teksty użytkowe,

-ćwiczenia w zeszycie przedmiotowym i zeszytach ćwiczeń,

-sposób prowadzenia zeszytu.

2. Wypowiedzi ustne:

-odpowiedzi,

-wypowiedzi dotyczące tekstów,

-wypowiedzi na różne tematy,

-aktywność na lekcji,

-prezentacje,

-technika czytania,

-wygłaszanie tekstów z pamięci.

3. Działalność praktyczna:

-projekty,

-prace plastyczne,

-foldery,

-plakaty.

Ogólne kryteria oceniania prac stylistycznych:

▫ Zgodność z tematem i rozwinięcie tematu.

▫ Dobór treści (w zależności od tematu twórcze lub odtwórcze, formułowanie

wniosków w zależności od tematu).

▫ Forma wypowiedzi.

▫ Kompozycja wypowiedzi, logiczne uporządkowanie treści z zachowaniem

proporcji, spójność tekstu.

▫ Język i jego komunikatywność, poprawność językowa, urozmaicenie składni,

bogactwo języka.

▫ Pisownia (ortografia, interpunkcja, czytelność i estetyka zapisu).

Kryteria oceny wypowiedzi ustnych:

-wypowiedź wiąże się z zadanym tematem,

-spójność i logiczne uporządkowanie wypowiedzi,

-płynność opowiadania,

-wyraźne mówienie,

-przestrzeganie poprawności językowej (składniowej, leksykalnej, frazeologicznej).

Kryteria oceny zeszytu przedmiotowego:

-czytelne notatki z wszystkich lekcji,

-zapis tematu, numeru lekcji i daty,

-poprawione wskazane błędy ortograficzne i inne (w sposób uzgodniony z nauczycielem),

-ogólna estetyka.

 

Kryteria oceniania dyktand:

 

bardzo dobry - dyktando bez błędów ortograficznych

dobry - dopuszczalne 2 błędy orograficzny

dostateczny - dopuszczalne 4 błędy ortograficzne

 dopuszczający - dopuszczalnych 6 błędów ortograficznych

niedostateczny - więcej niż 6 błędów ortograficznych

Kilkakrotnie powtarzający się błąd w tym samym wyrazie lub w wyrazach pokrewnych liczy się tylko raz.

VI. Postać oceny

1. Skala stopniowa (1-6).

2. Ocena słowna.

Skala procentowa odpowiadająca poszczególnym stopniom w testach i sprawdzianach:

0% - 38% - niedostateczny,

39% - 55% - dopuszczający,

56% - 74% - dostateczny,

75% - 89% - dobry,

od 90% - bardzo dobry.

Ocena celująca:

-uczeń bierze aktywny udział w konkursach, w których wymagane są umiejętności

polonistyczne i wiedza z tej dziedziny i odnosi w nich sukcesy,

-posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza zakres materiału programowego; wiedza ta

jest owocem samodzielnej pracy.

Wartościowanie ocen

1.Przy ustalaniu oceny semestralnej i końcoworocznej najwyższą wagę mają oceny

w następującej kolejności:

-prace klasowe,

-sprawdziany,

-testy,

-odpowiedzi,

-kartkówki,

-wypowiedzi na lekcji,

-prace domowe,

-technika czytania,

-prace praktyczne,

-aktywność.

 

VII Przekaz informacji o ocenie

 

1.Rodzice są informowani o przedmiotowych osiągnięciach, postępach i zagrożeniach przez wychowawcę co najmniej cztery razy w roku w następujący sposób:

 -dwa razy w formie informacji ustnej lub pisemnej (w terminie około połowy każdego semestru) na podstawie ocen w dzienniku lekcyjnym oraz opinii nauczyciela przedmiotu,

-dwa razy w formie pisemnej w terminach: na tydzień przed semestralnym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej oraz na tydzień przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

2. Rodzice są informowani przez nauczyciela przedmiotu o postępach ucznia poprzez wpisy informacji w zeszycie korespondencji, wpisy uczniów informujące o ocenach w zeszytach przedmiotowych oraz w postaci tabel z bieżącymi ocenami (tabele założone przez uczniów na końcu zeszytów przedmiotowych). Nauczyciel przedmiotu wyznacza godziny konsultacji dla rodziców oraz przekazuje informacje dla wychowawcy na zebrania z rodzicami, a także w miarę potrzeb może uczestniczyć w tych zebraniach i odbywać rozmowy indywidualne, które odnotowywane są w dzienniku lekcyjnym.

2.Rodzice otrzymują na zebraniach do wglądu i oddają wychowawcy/nauczycielowi przedmiotu prace klasowe, testy, sprawdziany i dyktanda.

3.Prace pisemne przechowywane są przez nauczyciela przedmiotu do 31.08. danego roku szkolnego.

4.Na początku roku szkolnego uczniowie są informowani o PZO.

5.Na pierwszym w danym roku szkolnym spotkaniu rodzice zostają poinformowani o możliwościach zapoznania się z PZO i miejscu jego przechowywania. PZO znajduje się na tablicy informacyjnej w klasie oraz stronie internetowej szkoły.

6.Zakres materiału obowiązujący na sprawdzian (NaCoBeZu), uczeń zapisuje/wkleja w zeszycie przedmiotowym.

 

VIII. Warunki zaliczenia przedmiotu

1. Uczeń uzyskuje pozytywne oceny ze wszystkich obszarów aktywności podlegających

ocenianiu.

2.Prace klasowe, sprawdziany i testy pisemne są obowiązkowe.

3.Uczeń nieobecny na pracy klasowej, sprawdzianie lub teście jest zobowiązany do jej

napisania w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Jeżeli tego nie zrobi, nauczyciel ma

prawo po wyznaczonym terminie do ustnego sprawdzenia obowiązującego ucznia materiału.

3. Uczeń ma prawo i obowiązek poprawy oceny niedostatecznej z pracy klasowej i

sprawdzianu w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Uczeń poprawia pracę jeden raz.

Uczeń ma prawo do poprawy prac pisemnych – klasowych tylko wtedy, gdy jego

nieobecność na zajęciach była usprawiedliwiona (dotyczy to ocen pozytywnych).

4. Uczeń jest zobowiązany do noszenia podręczników i zeszytów oraz potrzebnych przyborów  na każdą lekcję.

5.W uzasadnionych przypadkach za zgodą nauczyciela, uczeń może w ciągu dwóch tygodni

od otrzymania niskiej oceny przystąpić do jej poprawienia w terminie i formie wybranymi

przez nauczyciela.

6.Zakres pisemnego zadania domowego, które nie zostało wykonane przez ucznia, nauczyciel

może sprawdzić w formie ustnej na lekcji.

7.Uczeń ma obowiązek wykonania poprawy błędów popełnionych w pracach klasowych

 i dłuższych formach wypowiedzi pisemnej oraz wszystkich błędów (szczególnie ortograficznych) w zaszycie przedmiotowym.

8.Zadanie domowe jest sprawdzane w dwojaki sposób:

-stwierdzenie faktu odrobienia zadania domowego poświadczone znaczkiem,

- sprawdzenie treści zadania poświadczone oceną lub podpisem nauczyciela.

9.Uczeń jest oceniany co najmniej jeden raz w miesiącu.

10. W semestrze uczeń pisze co najmniej jedną pracę klasową i co najmniej jeden sprawdzian

z bieżącego materiału.

11. Zeszyt przedmiotowy jest oceniany co najmniej 2 razy w semestrze.

12. Uczeń ma prawo do trzykrotnego w ciągu semestru zgłoszenia nieprzygotowania się do

lekcji. Fakt ten jest odnotowany w dokumentacji nauczyciela.

13. W przypadku przewidywanej oceny niedostatecznej semestralnej lub końcoworocznej w

wyjątkowych sytuacjach nauczyciel może wyrazić zgodę na poprawę cząstkowych ocen

niedostatecznych nie poprawionych w regulaminowym terminie zgodnym z WZO.

14. Uczeń, który otrzymał semestralną ocenę niedostateczną z języka polskiego, zobowiązany

jest opanować w wyznaczonym przez nauczyciela terminie zestaw zagadnień - wymagań

koniecznych do dalszego kształcenia. Zestaw zagadnień przygotowuje nauczyciel

 i przekazuje go uczniowi.

15. Uczeń, który otrzyma końcoworoczną ocenę niedostateczną może przystąpić do egzaminu

poprawkowego (w przypadku pozytywnego zaopiniowania prze RP). Egzamin składa się z

części pisemnej i ustnej. Uczeń, aby zdać egzamin, musi udzielić poprawnej odpowiedzi

łącznie na 75% przygotowanych pytań z części pisemnej i ustnej z zakresu wymagań na

poziomie koniecznym.

Uczniowie ze wskazaniami PPP objęci są dostosowaniem wymagań edukacyjnych

wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia.

 

VIII. Ewaluacja:

-na bieżąco na podstawie wywiadu z uczniami i rodzicami,

-po pierwszym roku funkcjonowania.

 

Kryteria z języka polskiego dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej

 

Ocena celująca:

1.Uczeń wykazuje się wiedzą wykraczającą poza materiał przewidziany w odstawie programowej, dla danej klasy.

2.Aktywnie uczestniczy w lekcjach, wykonuje dodatkowe prace, pięknie recytuje.

3.Samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania.

4.Odnosi sukcesy w konkursach przedmiotowych, co najmniej na szczeblu gminy.

5.Pisze sprawdziany na ocenę celującą.

6.Samodzielnie rozwiązuje problemy i ćwiczenia o dużym stopniu trudności.

7. Czyta ze zrozumieniem teksty kultury przewidziane w programie, potrafi analizować i interpretować je w sposób pogłębiony i wnikliwy, posługując się terminologią z podstawy programowej.

8.Posługuje się bogatym i różnorodnym słownictwem oraz poprawnym językiem zarówno w mowie, jak i w piśmie.

9.Tworzy wypowiedzi pisemne zgodnie z wyznacznikami gatunkowymi, poprawne pod względem kompozycji, spójności wypowiedzi, językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym.

10.Wzorowo wykonuje prace domowe i zadania dodatkowe.

11.Współpracuje w zespole, podejmuje działania mające na celu sprawną realizację zadań.

 

 Ocena bardzo dobra:

1. Uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony podstawą programową.

2.  Czyta wszystkie lektury.

3. Jego wypowiedzi ustne i pisemne są ciekawe, wyczerpujące i bezbłędne pod względem stylistyczno – językowym, ortograficznym i merytorycznym.

4. Aktywnie uczestniczy w lekcjach.

5. Zna przewidziane przez program formy wypowiedzi, terminy literackie i językowe, potrafi je samodzielnie stosować w praktyce, tworzy uogólnienia i analogie.

6. Ładnie recytuje.

7. Starannie prowadzi zeszyt.

8. Osiąga ze sprawdzianów, testów i dyktand najczęściej ocenę bardzo dobrą.

9.  Korzysta z różnych źródeł informacji.

 

Ocena dobra:

1. Uczeń opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową.

2. Czyta wszystkie lektury.

3. W miarę aktywnie uczestniczy w lekcjach.

4. Zna wymagane formy wypowiedzi, terminy literackie, językowe i prawie bezbłędnie stosuje je w praktyce.

5. Potrafi wypowiadać się ustnie i pisemnie, choć zdarza mu się popełniać nieliczne błędy ortograficzne i stylistyczno – językowe.

6. Jego zeszyt jest prowadzony starannie.

7. Ze sprawdzianów, testów i dyktand osiąga najczęściej ocenę dobrą.

8. Potrafi korzystać ze wskazanych źródeł informacji.

 

 Ocena dostateczna:

1. Uczeń opanował w podstawowym stopniu wiadomości i umiejętności przewidziane w podstawie programowej.

2. Czyta lektury obowiązkowe.

3. Podejmuje próby aktywnego uczestnictwa w lekcjach.

4. Zna wymagane formy wypowiedzi, terminy literackie, językowe, lecz ma problemy z zastosowaniem ich w praktyce.

5. Popełnia błędy ortograficzne mimo znajomości zasad.

6. Potrafi wypowiadać się pisemnie i ustnie, ale jego wypowiedzi są krótkie, ubogie pod względem słownictwa.

7. Często popełnia błędy stylistyczno – językowe.

8. Ze sprawdzianów, testów i dyktand osiąga najczęściej ocenę dostateczną.

9.  Potrafi zastosować wiadomości do rozwiązywania typowych zadań z pomocą nauczyciela.

 

Ocena dopuszczająca:

1. Uczeń samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności wynikające z podstawy programowej.

2. Jego technika czytania pozwala na zrozumienie tekstu.

3. Udziela odpowiedzi przy pomocy pytań pomocniczych nauczyciela.

4. Zna podstawowe zagadnienia dotyczące lektur obowiązkowych (tematyka, bohaterowie). 5. W wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia błędy stylistyczne, językowe, logiczne, które nie przekreślają całkowicie wartości tych wypowiedzi oraz wysiłku, jaki uczeń wkłada.

6. Popełnia błędy ortograficzne mimo znajomości podstawowych zasad.

7. Prowadzi zeszyt, odrabia proste zadania domowe.

8. Ze sprawdzianów, testów i dyktand otrzymuje najczęściej ocenę dopuszczającą.

9. Ma braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych w podstawie programowej.

 

 Ocena niedostateczna:

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. Nie opanował umiejętności i wiadomości, koniecznych do dalszego kształcenia. Aby uzyskać ocenę wyższą od proponowanej przez nauczyciela, uczeń musi spełniać warunki przewidziane w wymaganiach na tę ocenę.

 

mgr Teresa Szmelter -Woźniak

 

Samsieczno, 01.09.2015 roku